ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС Ве поканува на еднодневно и дводневно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.2/2022 – 8/16 КПУ часа во месец  Мај – Јуни 2022 година, со следниот распоред:

Сите заинтересирани присуството можат да го потврдат преку нашата веб страна во делот: Регистрирај се за КПУ, или со пополнување на Пријава која ја имате во прилог.
Пријавата пополнета испратете ја на нашата e-маил адреса: info@eurokonsaltplus.com.mk

Преземи Пријава
Превземи Програма

Почеток на обуките 10.00 часот.

НАПОМЕНА: За слушателите на ON-LINE обука, за навремено доставување на материјалот, Вашата уплата и пријава да се извршат најдоцна до 17 Мај 2022 година.

Цена за едукација во Македонија за 8 КПУ часа 2.360 денари со вклучен 18% ДДВ.
Цена за едукација во странство за 16 КПУ часа 4.000 денари (ослободено од ДДВ по член 14 став 2 точка 3а од Закон за ДДВ).

Начин на плаќање: Исклучиво на трансакциска сметка:
Еуро Консалт Плус: ЕДБ МК 4030005567697
Tрансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје

Превземи Профактура