Услови:

Шифра на дејност: 56,10; 56,29 и 56,30 од НКД:

Финансирање:

30% од просечен месечен приход од 2019 и 2020 година;

Износ:

15.200 х број на вработени х 30% од просечен месечен просечен приход од 2019 година х број на денови на неработење;

Поднесување:

Пријавата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул.”Илинден” бр.2, 1000 Скопје;

Рок за поднесување:

10 Мај 2021 година;

Прилози:

  • Тековна состојба не постара од 6 месеци,
  • Пријава,
  • Изјава.

Во прилог линк од Јавниот повик со потребните Обрасци
https://vlada.mk/node/25039?fbclid=IwAR3kzENtsPF0lblRWet12hpidthKf_H_24ys6jRFpbjyGxL_Q_TmJ_rts6E