Во прилог Обрасци:

1. Решение за именување ОЗЛП

2. Известување до Агенција за заштита на лични податоци за определување офицер за заштита на лични податоци

3. Известување до Агенцијата за заштита на личните податоци за нарушување на безбедноста – повреда на личните податоци

4. Известување до субјектот на лични податоци за нарушување на безбедноста повредата на личните податоци .pdf

5. Овластување за обработка на лични податоци при видео надзор.pdf

6. Изјава за безбедност на обработката на личните податоци преку системот на видео надзор.pdf

7. Изјава за приватност при вршење на видео надзор.pdf

8. Акт за определување назначување на ОЗЛП.pdf

9. Опис-на-работното-место-на-ОЗЛП.pdf

10. Известување за определување назначување на ОЗЛП.pdf

11. Листа за самооценување на ОЗЛП.pdf

12. Анализа на обем на работа на ОЗЛП.pdf

13. Записник од состанок.pdf

14. Контролна листа за примопредавање на задачи.pdf

15. Регистар на обуки.pdf

16. Годишен план за вршење на ревизии контроли проверки.pdf

17. Контролна листа на подготвителни активности.pdf

18. Извештај за извршена ревизија контрола/проверка.pdf

19. Табела на следење на наодите.pdf

20. Регистар на извршени ревизии/контроли/проверки/инспекции.pdf

21. Барање за пристап и исправка на лични податоци.pdf

22. Изјава за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци.pdf

23. Овластување за вршење обработка на лични податоци.pdf

24. Евиденција на лица овластени за обработка на лични податоци.pdf

25. Евиденција на лични податоци дадени на користење на корисник.pdf

26. Регистар на ризици.pdf

27. Известување за повреда на личните податоците до ДЗЛП.pdf

28. Известување за повреда на личните податоци до субјектите.pdf