Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”, 112/14… 290/20; 151/21), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

Р.Бр.ОПИСПОРАСТ
1.Kумулативен порат на цените на мало во РСМ за периодот ОКТОМВРИ 2022 година во однос на просечните цени на мало во 2021 година, изнесува: 11,6%
2.Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок на добивка за месец ОКТОМВРИ 2022 година изнесува: 11,6%

Бидејки коефициентот на МДБ за месец ОКТОМВРИ/2022 година, е ПОЗИТИВЕН Месечната аконтација  на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс за оданочување на добивката за 2021 година, од (АОП/ 56), помножен со 11,6%.