Член 1

Со оваа одлука се определуваат највисоките цени

во трговијата на мало нa следните производи:

свежи домати,

свежи краставици,

кромид,

свежи зелени пиперки,

грав,

леќа,

банани,

портокали,

мандарини и

лимони.

Член 2

Највисоките цени на производите од членот 1 од оваа одлука, во трговијата на мало, се утврдуваат во висина:

до 95 денари за килограм свежи домати,

до 95 денари за килограм свежи краставици,

до 70 денари за килограм кромид,

–  до 100 денари за килограм свежи зелени пиперки,

до 95 денари за килограм грав,

до 110 денари за килограм леќа,

до 75 денари за килограм банани,

до 60 денари за килограм портокали,

до 65 денари за килограм мандарини и

до 60 денари за килограм лимони.

Највисоките цени на производите од членот 1 од оваа одлука, во трговијата на мало, утврдени во ставот 1 на овој член ќе се применуваат и на ЗЕЛЕНИТЕ ПАЗАРИ.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија, а ке се применува до 31 MAJ/2023 година.“