Владата на Република Северна Македонија на седни-цата одржана на 29 мај 2020 година, донесе Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за примена на Законот за трговски друштва за време на вон-редната состојба, објавена во Сл.весник бр.140/20 од 29.05.2020 година.

Согласно Уредбата, рокот за доставување на од-обрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа, ревидираната годишна сметка, односно ре-видираните финансиски извештаи за 2019 година, за го-лемите и средни трговци организирани како акцион-ерски друштва и за големите и средни трговци орга-низирани како друштва со ограничена одговорност, до Регистарот на годишни сметки при Централниот рег-истар на Република Северна Македонија е продолжен до 05.10.2020 година.